اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

رعایت اخلاق علمی و حرفه ای در نگارش مقالات
رعایت اخلاق حرفه ای واصول اولیه علمی از الزامات تهیه وارسال مقالات می باشد. لذا ارائه رفرنس ومراجع دربخش هایی که از دستاوردهای علمی واجرایی دیگر پژوهشگران استفاده شده الزامی بوده بدیهی است مسئولیت نگارش هر مقاله با نویسندگان آن می باشد و دبیرخانه علمی و اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. تاکید دبیرخانه اجرایی بر عدم کپی برداری از سایر مقالات ودستاوردهای دیگران و ارسال آن به کنفرانس می باشد ، در صورت اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات ودستاوردهای دیگر پژوهشگران بدون اجازه و ذکر منبع علاوه برحذف مقاله مذکور از شرکت در دوره های بعدی کنفرانس نیز محروم خواهند شد.
back2017-02-09Voting is0 time