صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار

در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

International Conference on Sustainable Development in Management Sciences,Accounting and culture of Resistance Economy

www.vsconf.ir

محورهای کنفرانس

Conference Topics 

الف-توسعه پایدار در علوم مدیریت  

1.      علوم مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار

2.      مدیریت کشاورزی-مدیریت محیط زیست

3.      مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش

4.      مدیریت استراتژیک - مدیریت کارآفرینی

5.      مدیریت ورزشی- مدیریت آموزشی

6.      مدیریت صنعتی- مدیریت شهری

7.      مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

8.      مدیریت بازرگانی- مدیریت MBA

9.      مدیریت اجرایی- مدیریت دولتی

ب-توسعه پایدار در علوم حسابداری  

1.      حسابداری و حسابرسی و نقش آن در توسعه پایدار

2.      نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي

3.      مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

4.      یافته های نوین در حسابداري و حسابرسی

5.      اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی

6.      نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

7.      کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداري

8.      قوانین و استانداردهای حسابداری

9.      حسابداری دولتی و پاسخگویی

پ-توسعه پایدار در علوم اقتصادی 

1.      اقتصاد بهداشت و سلامت- اقتصاد و مدیریت ورزشی

2.      اقتصاد صنعتی و بازرگانی- اقتصاد شهری و روستایی

3.      علوم اقتصادی و نقش آن در توسعه پایدار

4.      اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد نفت و گاز

5.      برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

6.      اقتصاد محیط زیست و کشاورزی

7.      اقتصاد و انرژی- اقتصاد اسلامی

8.      توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

9.      اقتصاد پول و بانکداری

ت-توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

1.      اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2.      راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور

3.      اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توسه پایدار

4.      توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

5.      نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

6.      اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

7.      توزيع درآمد و عدالت اقتصادی

8.      دولت و خدمات  الکترونیک

9.      اقتصاد در شرایط تحریم