صفحه اصلی > ماموريت مرکز
.: ماموريت مرکز

بیانیه ماموريت مرکز:

مأموريت مرکز، ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان با توسعه پایدار و ارائه راهکارهای فناورانه است.

ما با  اتکاء به شایستگی های محوری و بهره گیری از ساز و کارهای نظام نوآوری باز، مأموريت خود را به انجام‌ مي‌رسانيم.

سرمايه فكري ما، بزرگترين دستمايه در حركت به سمت تعالي است.

ما متعهد به اخلاق حرفه اي و توسعه پايدار هستيم.