صفحه اصلی > مجوزات مرکز
.: مجوزات مرکز

مجوزات قانونی مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام :

الف-استنادات : ماده 8 ضوابط بر مقررارت تاسیس مراکز علمی فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب-موافقت نامه : 20479/93/1 الف ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ-مجوز تاسیس: 10217/94/1 الف ت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ت-روزنامه رسمی: شماره نامه اداره ثبت  139430400901099807

ث-مجوز ثبتی:  شناسه ملی 14005464235 شماره ثبت 37357

ج-پروانه فعالیت: 19946 /94 /1 / الف