اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

امکان پذیرش چکیده مقالات
احتراماً با توجه به درخواست محققان بزرگوار جهت رضایتمندی شما,افرادی که امکان ارسال مقاله کامل خود را ندارند می توانند چکیده مقاله خود را در مجموعه چکیده مقالات کنفرانس چاپ نموده و گواهی مربوط به شرکت در کنفرانس را دریافت نمایند. لذا چکیده مقاله افرادی که با دبیرخانه اجرایی تماس تلفنی برقرار نمایند مورد داوری قرار خواهد گرفت.
back2017-02-19Voting is0 time